KÍNH QUANG HỌC
Black aluminium oxide - Oxit nhôm đen